Cé hé an Ombudsman do Leanaí?

english

I ndiaidh próiseas oscailte earcaíochta, ina raibh ról tábhachtach ag leanaí agus daoine óga, cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, Niall Muldoon le bheith ina Ombudsman do Leanaí i mí Feabhra 2015.

Cad a dhéanann an OCO?

Is oifig neamhspléach í Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO). Cuireach OCO ar bun sa bhliain 2004 faoi dlí – an tAcht um Ombudsman do Leanaí 2002.

Faoin dlí seo, tá dha phríomhról ag an Ombudsman do Leanaí:                                                                            

1. Déileáil le gearáin arna ndéanamh ag leanaí agus daoine óga faoi ghníomhartha eagraíochta poiblí

2. Cearta agus leas leanaí agus daoine óga faoi bhun 18 mbliana d’aois, agus atá ina gcónaí in Éirinn, a chur chun cinn.

Áirítear san obair a dhéanann OCO chun cearta agus leas leanaí a chur chun cinn na nithe seo a leanas:

 • tacú le daoine, leanaí agus daoine óga san áireamh, chun a fháil amach faoi chearta leanai agus conas is féidir meas a léiriú ar na cearta sin, iad a chosaint agus iad a fhíorú
 • a fháil amach cad iad na cúiseanna imni atá ag leanaí agus daoine óga agus a dtuairimí a chur in iúl don Rialtas agus do dhaoine eile a dhéanann cinntí a théann i bhfeidhm
 • comhairle a chur ar an Rialtas agus ar dhaoine eile chun deimhin a dhéanamh de go n-urramítear cearta leanaí sna dlíthe agus pleananna a théann i bhfeidhm orthu
 • tathant ar eagraíochtaí poiblí obair ar bhealaí a chuireann cearta leanaí agus daoine óga chun cinn
 • taighde a dhéanamh nó a choimisiúnú chun tuiscint níos fearr a fháil ar shaincheisteanna atá tábhachtach do leanaí agus daoine óga ina saol.

I gcás an róil láimhseála gearán san OCO:

 • Féadann leanaí agus daoine óga, nó daoine thar a gcinn féin, gearáin a dhéanamh leis an OCO.
 • Féadann an OCO imscrúdú a dhéanamh ar gheráinn a bhaineann le gníomhartha áirithe eagraíochtaí poiblí a raibh, nó a bhfuil, tionchar diúltach acu ar leanbh.
 • Áirítear sna heagraíochtaí poiblí ar féidir leis an OCO glacadh le gearáin ina dtaobh: ranna rialtais, gníomhaireachtaí stáit, seirbhísí sláinte, scoileanna, seirbhísí oibre sóisialta agus údaráis áitiúla.
 • Is seribhís saor in aisce í seirbhís láimhseála gearán an OCO.
 • Nuair a dhéanaimid gearán a scrúdú, caithfimid a bheith neamhspleách. Caithfimid a bheith cóir chomh maith agus a chinntiú go dtuigimid an dá thaobh den scéal.
 • Mar oifig ombudsman, tá an OCO ann mar rogha deiridh do gheráin.
 • Baineann na gearáin a thagann isteach chuig an OCO le raon leathan mórcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar leanaí, lena n-áirítear mórchairsteanna í réimsí oideachais, cosaint leanaí, cúram malartach, tacaíocht teaghlaigh, cúram leanaí, cúram sláinte, tithíocht agus ceartas.
 • I ndiaidh imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin, féadann an OCO moltaí a thabhairt don eagraíocht phoiblí atá i gceist.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an OCO, téigh chuig suíomh gréasáin an OCO, www.oco.ie.